Patvirtintas teritorijos prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano konceptualiosios dalies ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano sprendinių keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0162:109) TRAKŲ VOKĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ

 

2020 m. kovo   10  d.   Nr. A30-537/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus   2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1608 ,,Dėl teritorijos prie sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano konceptualiosios dalies ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:109) Trakų Vokėje detaliojo plano (registro Nr. T00054289) sprendinių keitimą: pakeisti sklypų (kadastro Nr. 0101/0162:1884, Nr. 0101/0162:1885, Nr. 0101/0162:1886, Nr. 0101/0162:1887, Nr. 0101/0162:1888, Nr. 0101/0162:1889, Nr. 0101/0162:1890, Nr. 0101/0162:1891, Nr. 0101/0162:1894, Nr. 0101/0162:1895) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, juos sujungti, dalį sklypo (kadastro Nr. 0101/0162:1894) prijungti prie sklypo  J. Tiškevičiaus g. 22 (kadastro Nr. 0101/0162:1893), suplanuoti du komercinės paskirties teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatyti (pakeisti) planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).                                    miesto+plano+ištrauka-priedas+prie+įsakymo
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

 

        programa-TVokė DPk1

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut