Patvirtintas teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Švitrigailos g. 37

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SKLYPO ŠVITRIGAILOS G. 35/30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE ŠVITRIGAILOS G. 37 KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio  10   d.   Nr. A30-1627/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo

Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-19-240 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. balandžio 30 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG139758 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1960V „Dėl teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklype Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436) pagal pridedamą brėžinį, kuriame nustatyti planuojamo sklypo pagrindiniai naudojimo reglamentai ir papildomi reikalavimai, numatant gretimos teritorijos sutvarkymą ir privažiavimo įrengimą pagal teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus;

2.3. šio įsakymo 1 punkte nurodyta sprendinių įgyvendinimo sutartis įgyvendinama kartu su sklypo Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436) užstatymu.

Pagrindinis+brezinys

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut