Patvirtintas teritorijos prie Smalinės ir Geležių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimas sklype Vorupės g. 34

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SMALINĖS IR GELEŽIŲ G. SANKIRTOS DETALIUOJU PLANU SKLYPE NR. A-6 (VORUPĖS G. 34, KADASTRO NR. 0101/0167:0844) NUSTATYTŲ STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR STATYBOS ZONOS RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio   6 d.   Nr. A30-2560/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“
1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-500 „Dėl teritorijos prie Smalinės ir Geležių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos prie Smalinės ir Geležių gatvių sankirtos detaliojo plano (registro Nr. T00061217) sklype Nr. A-6 (nustatytų statybos zonos ir statybos zonos ribų koregavimą pagal sklypo planą su koreguojamais detaliojo plano sprendiniais (planas pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Pagrindinis_Brėžinys Vorupės g. 34

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut