Patvirtintas teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0012:8 ir 0101/0012:345)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SVAJONIŲ G. (BUVUSIOS PIONIERIŲ STOVYKLOS) DETALIOJO PLANO IR SKLYPŲ SVAJONIŲ GATVĖJE IR SMILGŲ G. 20 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE, KURIŲ KADASTRO NR. 0101/0012:8 IR 0101/0012:345, TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio   6  d.   Nr.   A30-2505/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG152146:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Svajonių g. (buvusios pionierių stovyklos) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 494 ,,Dėl teritorijos dalies (buvusios pionierių stovyklos) prie Svajonių g. detaliojo plano tvirtinimo“ ir sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2412 „Dėl sklypų Svajonių gatvėje ir Smilgų g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0012:8 ir 0101/0012:345. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-246). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                        SMILGŲ+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut