PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE TELŠIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE TELŠIŲ G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0071:455)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TELŠIŲ G. 17 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE TELŠIŲ G. 17 (KADASTRO NR. 0101/0071:455) TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. lapkričio 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG199059:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimu
    Nr. 1-1494 „Dėl teritorijos prie Telšių g. 17 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056059) sprendinių koregavimą sklype Telšių g. 17 (kadastro Nr. 0101/0071:455) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti naudojimo būdus iš gyvenamosios teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-21-90). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Telsiu 17