PATVIRTINTAS TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE IEŠMININKŲ G. 6 IR IEŠMININKŲ G. 8

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TUNELIO, BURBIŠKIŲ IR IEŠMININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE IEŠMININKŲ G. 6 IR IEŠMININKŲ G. 8 TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. lapkričio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG199961:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-905 „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu
    Nr. 30-2696/18(2.1.1E-TD2) „Dėl teritorijos prie Tunelio, Burbiškių ir Iešmininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 6 ir 8 tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Iešmininkų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0070:293) ir Iešmininkų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0070:57): pakeisti sklypų ribas juos sujungiant ir nustatyti naudojimo reikalavimus (užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir kitus) nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-127). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Tunelio Burbiskiu