Patvirtintas teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimo sprendinių koregavimas sklype Butrimonių g. 33

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE BUTRIMONIŲ G. 33 TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio  27 d.   Nr. A30-3125/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. lapkričio 25 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG160761 su pritarimu teikimui tvirtinti (TPDRIS procesas Nr. K-VT-13-20-376):

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano koregavimo sprendinių koregavimą sklype Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523) pagal pridedamą brėžinį, kuriame pakeistas sklypo užstatymo tipas bei nustatyti kiti naudojimo reglamentai.                                                                                                                                                              Pagrindinis+brėžinys_001_1.tif
  2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. suplanuoto sklypo ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut