Patvirtintas teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Perlojos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0071:100)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE PERLOJOS G. 23 (KADASTRO NR. 0101/0071:100) TVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. rugpjūčio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG189763:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu
    Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00072502) sprendinių koregavimą sklype Perlojos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0071:100) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo, atsisakant teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių sankirtos detaliuoju planu numatyto sklypo ribų keitimo pakeisti pagrindinius naudojimo reglamentus bei nustatyti kitus pagrindinius ir papildomus naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-2). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Perlojos 23