Patvirtintas teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE TYZENHAUZŲ IR JOTVINGIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

 

2019 m. rugpjūčio   21 d.   Nr. 30-2081/19

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į TPDRIS proceso (Nr. K-VT-13-19-32) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 5 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG113604 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 15 d. sprendimu Nr.  1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 12 (kadastro Nr. 0101/0071:516), Nr. 22 (kadastro Nr. 0101/0071:523), Nr. 25 (kadastro
    Nr. 0101/0071:549), Nr. 31 (kadastro Nr. 0101/0071:557), Nr. 32 (kadastro Nr. 0101/0071:550), Nr. 37 (kadastro Nr. 0101/0071:541), Nr. 38 (kadastro Nr. 0101/0071:577), Nr. 39 (kadastro
    Nr. 0101/0071:544), Nr. 41 (kadastro Nr. 0101/0071:546), Nr. 42 (kadastro Nr. 0101/0071:551), Nr. 44 (kadastro Nr. 0101/0071:519), Nr. 45 (kadastro Nr. 0101/0071:522), Nr. 46 (kadastro
    Nr. 0101/0071:521), Nr. 49 (kadastro Nr. 0101/0071:518) sprendinių koregavimą pagal pridedamą brėžinį, kuriame nustatyti planuojamų sklypų pagrindiniai ir papildomi naudojimo reglamentai bei sklypas Nr. 39 (kadastro Nr. 0101:0071:544) padalytas į du sklypus.
  2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių koregavimu suplanuotų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

Koregavimo sprendiniai: Pagrindinis+brėžinys

Administracijos direktorius Povilas Poderskis