Patvirtintas teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0071:604) inicijavimo sutarties pagrindu tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS PRIE ŽIRNIŲ IR LIEPKALNIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE ILGALAUKIO G. 10 (KADASTRO NR. 0101/0071:132) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0071:604) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2022 m. gegužės d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 25 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG220944:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2096 „Dėl teritorijos prie Žirnių ir Liepkalnio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054561) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso
inicijavimo sutarties pagrindu sklype Ilgalaukio g. 10 (kadastro Nr. 0101/0071:132) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0071:604): nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padidinti statinių aukštį nuo žemės paviršiaus ir statinio aukščio altitudę pagal viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2021 m. kovo 23 d. raštą Nr. 10-316, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo
dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-251). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Ilgalaukio 10 tvir