Patvirtintas teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Ozo g. 27 ir Ukmergės g.(kad. Nr. 0101/0020:211)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, SKIRTOS SPORTO IR KOMERCINIAM CENTRUI, UKMERGĖS IR OZO GATVIŲ SANKIRTOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE OZO G. 27 (KADASTRO NR. 0101/0020:212) IR UKMERGĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0020:211) TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio  6 d.   Nr. A30-4/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. gruodžio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG125303:

  1. T v i r t i n u teritorijos, skirtos sporto ir komerciniam centrui, Ukmergės ir Ozo gatvių sankirtoje detaliojo plano (registro Nr. T00054430), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 30-3719 ,,Dėl Šeškinės sporto ir komercinio centro detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00074768), sprendinių koregavimą sklypuose Ozo g. 27 (kadastro Nr. 0101/0020:212) ir Ukmergės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0020:211) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-467). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                          Ozas_DP_SPRENDINIAI-PAGRINDINIS+BREZINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut