PATVIRTINTAS TERITORIJOS TARP DARIAUS IR GIRĖNO IR RODŪNIOS SODŲ GATVIŲ DETALIUSIS PLANAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DARIAUS IR GIRĖNO IR RODŪNIOS SODŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio     d.   Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG203827:

  1. T v i r t i n u apie 18,9 (aštuoniolikos ir devynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalųjį planą, kurio tikslas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-212). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut