Patvirtintas teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose K. Jakubėno g. 18 ir Bičių g. 21

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP G. ŽEMKALNIO IR K. JAKUBĖNO GATVIŲ, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE K. JAKUBĖNO G. 18 IR BIČIŲ G. 21 TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  14  d.   Nr.   A30-2582/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG152230:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 30-2510 patvirtinto teritorijos tarp G. Žemkalnio ir K. Jakubėno gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00076497) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklype K. Jakubėno g. 18 (kadastro Nr. 0101/0049:307) pakeisti (nustatyti) žemės sklypo ribas ir plotus, prijungiant sklypą Bičių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0049:947) ir nustatant planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-20-15). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                 Detalusis_brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut