Patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 59 (KADASTRO NR. 0101/0100:1825) IR NR. 81 (PAVILNIONIŲ G. 25, KADASTRO NR. 0101/0100:199) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2023 m. liepos 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG285666:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimą tikslu sujungti sklypus, nustatyti visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-388). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas