Patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,85 ha teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APIE 0,85 HA TERITORIJOJE TVIRTINIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų” 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 19 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG260060:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00055858) sprendinių koregavimą apie 0,85 (aštuoniasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijoje, kurio tikslas: sujungti sklypus Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008) ir Bieliūnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0100:1964), nustatyti gatvių raudonąsias linijas, prijungti įsiterpusią valstybinę žemę ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-743). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Tvirtinimas Gabijos g ir Ukmerges plento