Patvirtintas teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 29A (kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29D (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE NR. 29A (KADASTRO NR. 0101/0170:1125) IR NR. 29D (KADASTRO NR. 0101/0170:239) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. liepos d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 29 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG284135:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00055858) sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 29a (Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir Nr. 29d (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo sutarties pagrindu: padalyti žemės sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių
teritorijos ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti užstatymo intensyvumą ne daugiau kaip 2,0, statinių aukštį – ne daugiau kaip 5 aukštų) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-641). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo
dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuorda:

Giruliu tvirt