Patvirtintas teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype(Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO IR MOKSLININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 6 (MOKSLININKŲ G. 6, KADASTRO

  1. 0101/0008:1175) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės  15   d.   Nr. A30-1331/20

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. gegužės 5 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG139996:

  1. T v i r t i n u teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054375), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-647 ,,Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 6 (Mokslininkų g. 6, kadastro Nr. 0101/0008:1175) sprendinių koregavimą pagal pridedamą brėžinį, kuriame sklypo dalyse, pažymėtose skaičiais 83, 135, 136, 137 ir 78, 130, 131, 132, 133, 134, patikslinti teritorijos naudojimo reglamentai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-602). Moksl.+6+Pagrindinis_brezinys-1
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo detaliuoju planu suplanuoto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut