Patvirtintas teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Lentupio g. 19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP LENTUPIŲ IR M. K. OGINSKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LENTUPIO G. 19 TVIRTINIMO

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG204977:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 336 „Dėl teritorijos tarp Lentupių ir M. K. Oginskio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. T00057089) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Lentupio g. 19 (kadastro Nr. 0101/0024:100): nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo padalyti sklypą į sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus žemės naudojimo reglamentus. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-163). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut