Patvirtintas teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP LVOVO, GIEDRAIČIŲ IR KROKUVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugpjūčio 18 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG291219:
1. T v i r t i n u teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ (TPD Nr. T00054759), keitimą inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – pakeisti žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-587). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja,
vykdanti Administracijos direktoriaus funkcijas
Lina Koriznienė

Nuoroda:

Giedraiciu, Lvovo, Krokuvos tvirt