Patvirtintas teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, klypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0012:502) 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 31 d. Nr. A30-1620

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. gegužės 17 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 31427:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 30-310 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/021:502), esančio teritorijoje tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos, detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0012:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-482). Pagrindinis brėžinys (M 1:2000) pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė