Patvirtintas teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimas, sprendinių inicijavimo sutarties pagrindu sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6a ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ DETALIOJO PLANO, PAKOREGUOTO TERITORIJOS TARP OZO, KALVARIJŲ, ŠIAURINĖS IR GELEŽINIO VILKO GATVIŲ DETALIOJO PLANO
SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0021:502) 1/6 IR 1/8 DALIŲ SPRENDINIŲ KOREGAVIMU, SPRENDINIŲ TVIRTINIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU SKLYPO DALYSE 1/4, 1/5 IR 1/6A IR SKLYPO DALYJE TARP SKAIČIŲ 1-18
2022 m. kovo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. vasario 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG211977:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 nustatyti užstatymo reglamentus, patikslinti statybos ribą, statybos zoną, pakeisti planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nustatyti automobilių stovėjimo vietų
Elektroninio dokumento nuorašas išdėstymą, patikslinti gatvių raudonąsias linijas nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio, išskyrus pastato (unikalus Nr. 4400-0062- 0575) galimą statybos zoną apimančioje sklypo dalyje 1/5 nustatyti leistiną pastatų aukštį iki 35 m. (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-328). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut