Patvirtintas teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP RINKTINĖS, TRIMITŲ GATVIŲ IR PRAVAŽIAVIMO KELIO PRIE TRIMITŲ G. 8 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE TRIMITŲ G. 14 (KADASTRO NR. 0101/0032:845) TVIRTINIMO
2023 m. sausio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų” 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. sausio 13 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG259087:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-739 „Dėl teritorijos tarp Rinktinės, Trimitų gatvių ir pravažiavimo kelio prie Trimitų g. 8 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00059756) sprendinių
koregavimą žemės sklype Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845): sklypui Trimitų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0032:845) nustatyti prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir šiuos naudojimo būdus atitinkančius teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, taip pat nustatyti servitutų poreikį (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-372). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Trimitu tvirtinimas