Patvirtintas teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Raitininkų g. 11, Sporto g. 14C , Raitininkų g. 7, Raitininkų g. 9 ir Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ RAITININKŲ G. 11 (KADASTRO NR. 0101/0033:37), SPORTO G. 14C (KADASTRO NR. 0101/0033:78), RAITININKŲ G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0033:60), RAITININKŲ G. 9 (KADASTRO NR. 0101/0033:38) IR SKLYPO ŠEIMYNIŠKIŲ GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0033:10) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio   9 d.   Nr.   A30-2870/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. spalio 30 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG158218:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. birželio 13 d. sprendimu Nr. 1260V „Dėl pritarimo teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano raidos programai ir šios teritorijos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 0101/0033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:10) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-529). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                    TPD+pagrindinis+brezinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut