Patvirtintas teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg.Nr. 1943), sprendinių koregavimas sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP UOSIŲ, BRIEDŽIŲ IR VAIVOS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SAULENIŲ G. 6 TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A30-1059

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG25421:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Uosių, Briedžių ir Vaivos gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1943), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 30-478, Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0048:1052) Saulenių g. 6, Naujininkų seniūnijoje (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje dokumentas Nr. K-VT-13-16-327). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė