Patvirtintas teritorijos tarp Vandens g. 19 detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinių koregavimas sklype Vandens g. 19C

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VANDENS G. 19 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE VANDENS G. 19C TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio  9 d.   Nr. A30-1604/20

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu
Nr. 642V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 1464V dalinio pakeitimo ir teritorijos tarp Vandens g. 19 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Vandens g. 19 detaliojo plano (registro Nr. T00054612) sprendinių koregavimą sklype Vandens g. 19C (kadastro Nr. 0101/0074:519) keičiant statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Pagrindinis+brezinys

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut