Patvirtintas teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Kernavės g. 14 ir 16

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 7 (KERNAVĖS G. 16) IR NR. 8 (KERNAVĖS G. 14) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio  2 d.   Nr. A30-2471/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. rugsėjo 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG153934:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypų Nr. 7 (Kernavės g. 16, kadastro Nr. 0101/0032:836) ir Nr. 8 (Kernavės g. 14, kadastro Nr. 0101/0032:686) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-39). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                        Pagrindinis+brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut