Patvirtintas teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano koregavimas sklype Tilto g. 9

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ŽYGIMANTŲ, RADVILŲ IR TILTO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATYBOS ZONŲ, RIBŲ, SERVITUTO PLOTO, ĮVAŽIAVIMO IR IŠVAŽIAVIMO VIETOS PAKEITIMO) SKLYPE

TILTO G. 9 TVIRTINIMO

 

2020 m. sausio  13 d.   Nr. A30-62/20

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu   Nr. 1618 ,,Dėl teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00070402) Senamiesčio seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0041:236) Tilto g. 9, keičiant detaliuoju planu nustatytas antžemines ir požeminę statybos zonas, ribas, servituto plotą, įvažiavimo ir išvažiavimo vietą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+sutvarkymo+planas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut