Patvirtintas teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Turniškių g. 39 inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TURNIŠKIŲ GATVĖJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE TURNIŠKIŲ G. 39 INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. birželio 12 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG281314:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. 1-49 „Dėl teritorijos Turniškių gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (TPD Nr. T00056570) sprendinių koregavimą sklype Turniškių g. 39 (kadastro Nr. 0101/0012:285), kurio tikslai: nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13- 22-920). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Turniskiu 39 tvirt