PATVIRTINTAS TERITORIJŲ PRIE PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVIŲ DETALIOJO] PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPUOSE GERYČIŲ G. 21A, 23A, 25A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJŲ PRIE PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE GERYČIŲ G. 21A, 23A, 25A TVIRTINIMO
2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. gruodžio 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG255019:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-773 „Dėl teritorijų prie Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sprendinių koregavimą sklypuose Geryčių g. 21A (kadastro Nr. 0101/0167:3854), Geryčių g. 23A (kadastro Nr. 0101/0167:3857) ir Geryčių g. 25A (kadastro Nr. 0101/0167:3859): nekeičiant planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų ribų, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti žemės sklypų naudojimo reglamentus (nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statinių paskirtį) vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13- 22-247). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Geryciu tvirtinimas