Patvirtintas teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano sklypų Nr. 96, Nr. 98 ir Nr. 100, pertvarkytų žemės sklypų Geryčių g. 76, 78 ir 80 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJŲ TIES PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVĖMIS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 96, NR. 98 IR NR. 100, PERTVARKYTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ GERYČIŲ G. 76, 78 IR 80 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. kovo 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG214988:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-773 „Dėl teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sklypų Nr. 96, Nr. 98 ir Nr. 100, pertvarkytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A30-703/20 „Dėl žemės sklypų Geryčių g. 76, 78 ir 80 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu: nekeičiant nustatyto teritorijos naudojimo būdo perplanuoti sklypus ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais
(Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-504). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Patvirtintas Geryciu