Patvirtintas Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPUOSE NR. 36, NR. 37 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE KEITIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės   14  d.   Nr.   A30-1621/21

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG177734:

  1. T v i r t i n u Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 ,,Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje keitimą: keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus, nustatant ir pakeičiant žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-18-584). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                Pagrindinis_brezinys
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut