Patvirtintas Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0068:1053) ir gretimoje teritorijoje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 26 (KADASTRO NR. 0101/0068:1053) IR GRETIMOJE TERITORIJOJE TVIRTINIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. balandžio 11 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG219339:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinių koregavimą sklype Nr. 26 ir gretimoje teritorijoje (schema pridedama): padalinti sklypą Nr. 26 (Ungurių g. 2, kadastro Nr. 0101/0068:1053) į du sklypus, kurių viename pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdą, kitame pakeisti nustatytą visuomeninės teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir prie sklypo prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą ir nustatyti jame vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, visuose sklypuose nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-309). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Uzutekio tvirtinimas