Patvirtintas Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nugalėtojų g. 21

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NUGALĖTOJŲ G. 21 (KADASTRO NR. 0101/0013:147) TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos  8 d.   Nr. A30-1390/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. birželio 14 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG108434:

  1. T v i r t i n u Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V, sprendinių koregavimą sklype Nugalėtojų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0013:147). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-136). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                       NUGALĖTOJŲ+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.3. už šio įsakymo vykdymą atsakingas yra Miesto plėtros departamento direktorius.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut