Patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatorius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALINIŲ INDEKSŲ KLASIFIKATORIAUS TVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 15 d. sprendimu
Nr. 1-1077 „Dėl Tarybos 2015-06-17 sprendimo Nr. 1-60 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdymo ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo“ pakeitimo“ ir siekdamas užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ tęstinumą ir teisėtumą:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatorių (pridedama).
  2. Į p a r e i g o j u naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių vadovus parengti jų nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsteigto naujo dalinio bylų ir registrų sąrašus, sudarytus pagal patvirtintuose nuostatuose priskirtas funkcijas.
  3. P a v e d u:

3.1. naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių vadovams tarnybiniu raštu ar elektroniniu paštu (renata.kiziene@vilnius.lt) iki 2021 m. spalio
20 d. pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui savo naujai įsteigto dalinio registrų ir bylų sąrašus;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui iki 2021 m. spalio 29 d. parengti naujai įsteigtų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dalinių Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos 2021 metų dokumentacijos plano projektą;

3.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje ,,Avilys“ performuoti bylas:

3.3.1. 2021 m. spalio 31 d. deaktyvuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus ir Želdynų skyriaus bylas;

3.3.2. 2021 m. lapkričio 1 d. įvesti, suteikti prieigas, aktyvuoti naujos struktūros bylas.

  1. N u s t a t a u, kad Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatorius įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. 40-401/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dalinių indeksų klasifikatoriaus tvirtinimo“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Indeksu klasifikatorius