Patvirtintas žemės sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano koregavimas sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO GELVADIŠKIŲ G. 22 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE NR. 2 (GELVADIŠKIŲ G. 22, KADASTRO NR. 0101/0007:5982) TVIRTINIMO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU
2023 m. birželio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. gegužės 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG279787:
1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 30-692 „Dėl sklypo Gelvadiškių g. 22 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00058767) sprendinių koregavimą žemės sklype Nr. 2 (Gelvadiškių g. 22, kadastro Nr. 0101/0007:5982) inicijavimo sutarties pagrindu, kurio tikslas – nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338) (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-219). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Gelvadiskiu 22 tvirt