Patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:1) buvusiame Naujanerių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Žaliųjų Ežerų g. 183

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0115:1) BUVUSIAME NAUJANERIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (ŽALIŲJŲ EŽERŲ G. 183, KADASTRO NR. 0101/0115:805) STATYBOS ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. spalio   5  d.   Nr. A30-2488/20

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:1) buvusiame Naujanerių kaime detaliojo plano (registro Nr. T00078548), patvirtinto Vilniaus  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus 2016 m.  balandžio 7 d. įsakymu Nr. 30-756 „Dėl žemės sklypo  (kadastro             Nr. 0101/0115:1) buvusiame Naujanerių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklypo Nr. 3 (Žaliųjų Ežerų g. 183, kadastro Nr. 0101/0115:805) statybos zoną ir ribą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

sklypo+planas patvirtintas

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut