Patvirtintas žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Garšvų g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 7

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0151:0324) BUVUSIAME GALGIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE GARŠVŲ G. 1, 2, 3, 4, 5 IR 7 TVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės   28 d.   Nr. A30-1851/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 4 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG164302:

  1. T v i r t i n u žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 30-1857 ,,Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0151:0324) buvusiame Galgių kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą sklypuose Garšvų g. 1, 2, 3, 4, 5 ir 7. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-40). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                     GARŠVOS G.+PAGRINDINIS+BRĖŽINYS
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut