Patvirtintas žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO LAISVĖS PR. 10 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG236707:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 2321V ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (T00054728), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A30-1362/18(2.1.22E-TD2) ,,Dėl žemės sklypo Laisvės pr. 10 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128) koregavimo tvirtinimo“ (registro Nr. T00082090), sprendinių keitimą inicijavimo sutarties pagrindu sklype Laisvės pr. 10 (kadastro Nr. 0101/0051:128), kurio tikslas: nekeičiant nustatytų žemės sklypo naudojimo būdų ir leistino užstatymo aukščio pakoreguoti žemės sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo
dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-21-617).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Adomas Bužinskas