Patvirtintas žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 740) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas pertvarkytuose sklypuose Birbynių g. 27 (kadastro Nr. 0101/0073:234), Birbynių g. 29 (kadastro Nr. 0101/0073:233) ir Birbynių g. 31 (kadastro Nr. 0101/0073:251)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE BIRBYNIŲ G. 27, 29 IR 31 TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo   11  d.   Nr. A30-1784/19

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 23 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG115203:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 patvirtinto žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano (registro Nr. 740) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose (kadastroNr. 0101/0073:234) Birbynių g. 27, (kadastro Nr. 0101/0073:233) Birbynių g. 29 ir (kadastro Nr. 0101/0073:251) Birbynių g. 31, suformuotuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 30-1386 ir pertvarkytuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-3820 patvirtintu sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD)
    Nr. K-VT-13-18-339). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                                                                                                          Pagrindinis koregavimo brėžinys
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut