Patvirtintas žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano sprendinių sklype Liepkalnio g. 74A (kadastro Nr. 0101/0073:247) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS DĖL ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE LIEPKALNIO G. 74A (KADASTRO NR. 0101/0073:247) TVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu,

T v i r t i n u Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054318) sprendinių koregavimą sklype Liepkalnio g. 74A (kadastro Nr. 0101/0073:247) – pakeisti susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras Valdas Benkunskas

 

Nuoroda:

Liepkalnio g. 74A tvirtinimas