Patvirtintas žemės sklypo prie Nugalėtojų g. nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimu (sklype Nr. 10 pasakų g. 3) patvirtinto detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų žemės sklype Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIS
DĖL ŽEMĖS SKLYPO PRIE NUGALĖTOJŲ G. NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMU (SKLYPE NR. 10 PASAKŲ G. 3) PATVIRTINTO DETALIOJO PLANO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ IŠDĖSTYMO PRINCIPŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE NUGALĖTOJŲ G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0013:426)TVIRTINIMO

2023 m. rugpjūčio 30 d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 323.1 papunkčiu,
T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. 982V ,,Dėl žemės sklypo Nugalėtojų g. nedidelės veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 30-2323/21 ,,Dėl žemės sklypo Nugalėtojų g. nedidelės veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Nr. 10 Pasakų g. 3 tvirtinimo“ pakoreguoto detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą žemės sklype Nugalėtojų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0013:426): koreguoti įvažiavimų skaičių į sklypą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Meras Valdas Benkunskas

Nuoroda:

Nugalėtojų g. 3