Patvirtintas žemės sklypo Rokantiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype S. Lozoraičio g. 17B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ROKANTIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE S. LOZORAIČIO G. 17B PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojo 2017 m. sausio 31 d. potvarkiu Nr. TT-2 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo, kai savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu detaliojo plano per nustatytą terminą nepatvirtino“ patvirtinto detaliojo plano (registro
Nr. T00079872) sprendinių koregavimą sklype S. Lozoraičio g. 17B (kadastro Nr. 0101/0157:484): koreguoti statybos zoną, ribą ir įvažiuojamojo kelio vietą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Lozoraicio 17B