PATVIRTINTAS ŽEMĖS SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 55 IR 55A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠEŠKINĖS G. 55 IR 55A DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso(Nr. K-VT-13-21-125) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. gruodžio 23 d. Teritorijų planavimo dokumento  patikrinimo aktą
Nr. REG204935 su pritarimu teikimui tvirtinti:

  1. T v i r t i n u žemės sklypo Šeškinės g. 55 ir 55A detaliojo plano, keičiančio Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 01A-41-120 ,,Dėl žemės sklypo Šeškinės g. 55 ir 55A detaliojo plano, keičiančio Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius, tvirtinimo“ (registro Nr. T00056310), sklypo Nr. 2 Šeškinės g. 55A (kadastro Nr. 0101/0020:195) sprendinių koregavimą, kuriuo patikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentai, pagal pridedamą brėžinį.
  2. N u s t a t a u,  kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi teikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. šiuo sprendinių koregavimu suplanuoto sklypo ribos ir plotas gali būti tikslinami atlikus geodezinius matavimus.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Seskines 55 ir 55A tvir