Patvirtintas žemės sklypo Širvintų g. 36/22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Širvintų g. 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO ŠIRVINTŲ G. 36/22 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIUOJU PLANU NUSTATYTOS ŽEMĖS SKLYPO ŠIRVINTŲ G. 36 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario  21 d.   Nr. A30-404/20

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  žemės sklypo Širvintų g. 36/22 nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 661V „Dėl žemės sklypo Širvintų g. 36/22 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ (registro  Nr. T00055709), nustatytos žemės sklypo Širvintų g. 36 (kadastro Nr. 0101/0022:295) statinių statybos zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

 

Sklypo sutvarkymo plano BRĖŽINYS

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut