Patvirtintas žemės sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TARANDĖJE (KADASTRO NR. 4103/0600:62) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 (KADASTRO NR. 0101/0171:1831) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio  1  d.   Nr.   A30-1103/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21  „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 22 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG166282:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 500V „Dėl žemės sklypo Tarandėje (sklypo kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056259) sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-19-376). Pagrindinis brėžinys pridedamas. Sprendiniai
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut