Patvirtintas Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584) inicijavimo sutarties pagrindu

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0003:2356 IR KITŲ) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE NR. 2-4 (KIŠKELIŠKIŲ G. 31, KADASTRO NR. 0101/0003:584) TVIRTINIMO

2023 m. rugsėjo     d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 str. 3 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdamas į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. rugsėjo 1 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG293198:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A30-3830 „Dėl žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0003:2356 ir kitų) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00080789) sprendinių koregavimą sklype Nr. 2-4 (Kiškeliškių g. 31, kadastro Nr. 0101/0003:584) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo padalyti žemės sklypą Nr. 2-4 į du sklypus, nustatyti statybos zonas ir ribas, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų sprendinius bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-476). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.
Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

 

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas