Patvirtintas žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detaliojo plano inicijavimas sutarties pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:21 IR NR. 0101/0167:377) APIE 2,25 HA TERITORIJOJE TIES MOZŪRIŠKIŲ IR SIDARONIŲ GATVIŲ SANKIRTA DETALIOJO PLANO INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU TVIRTINIMO
2023 m. vasario d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. vasario 21 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG264921:
1. T v i r t i n u žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:21 ir Nr. 0101/0167:377) apie 2,25 (dviejų ir dvidešimt penkių šimtųjų) ha teritorijoje ties Mozūriškių ir Sidaronių gatvių sankirta detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos naudojimo būdus, esant poreikiui nustatyti kitus galimus teritorijos naudojimo būdą(-us) ir naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių ir užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą; suplanuoti reikalingą susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą; esant poreikiui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo pricipus. Papildomi planavimo tikslai ir uždaviniai numatyti detaliojo plano planavimo darbų programoje (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-22-506). Pagrindinis brėžinys pridedamas.
2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

2,25 ha ties Mozuriskiu ir Sidaroniu tvirtinimas