Patvirtintas Žvėryno rajono plano ir sklypo Sėlių g. 2 / Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO RAJONO PLANO IR SKLYPO SĖLIŲ G. 2 / SALTONIŠKIŲ G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ŽEMĖS SKLYPE SĖLIŲ G. 2 KOREGAVIMO TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

 

2021 m. sausio  22 d.   Nr. A30-235/21

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2021 m. sausio 7 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG164662:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano patvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1963 „Dėl sklypo Sėlių g. 2 / Saltoniškių g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Sėlių g. 2 / Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-18-453). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                          Sėlių+2brėž
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut