Patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Saltoniškių g. 9 ir 9A ir teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS SALTONIŠKIŲ G. 9 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPUOSE SALTONIŠKIŲ G. 9 IR 9A IR TERITORIJOJE PRIE SALTONIŠKIŲ IR T. NARBUTO GATVIŲ TVIRTINIMO
2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2022 m. rugpjūčio 8 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG236484:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 1998 m. kovo 12 d. sprendimu Nr.
431V „Dėl AB „Vilniaus pienas“ teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Saltoniškių g. 9 detaliojo plano (registro Nr. T00054474) sprendinių koregavimą sklype Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), pertvarkytame Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 30-2579/18(2.1.1E-TD2) „Dėl žemės sklypų Saltoniškių g. 9 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklype Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) ir gretimoje teritorijos rytinėje dalyje prie Saltoniškių gatvės ir pietvakarinėje dalyje prie T. Narbuto gatvės esančioje nesuformuotoje valstybinėje žemėje: pertvarkyti sklypo Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482) ribas ir patikslinti plotą padalijant sklypą ir atskiriant infrastruktūrai skirtą Stirnų ir T. Narbuto gatvių dalį, koreguoti T. Narbuto gatvės raudonąsias linijas suplanuotoje teritorijoje, suformuoti valstybinės žemės sklypus
teritorijoje prie Saltoniškių ir T. Narbuto gatvių bei nustatyti jiems bendrojo naudojimo teritorijos žemės naudojimo būdą nekeičiant sklypų Saltoniškių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:482), Saltoniškių g. 9A (kadastro Nr. 0101/0031:53) esamos paskirties ir naudojimo būdo, koreguoti užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo rodiklius, tikslinti servitutus ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-20-529).

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktorė Lina Koriznienė