Patvirtintas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saltoniškių g. 2A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 2A (KADASTRO NR. 0101/0031:464) INICIJAVIMO PAGRINDU TVIRTINIMO

2020 m. liepos   31  d.   Nr. A30-2044/20

 

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020 m. liepos 24 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG148397:

  1. T v i r t i n u Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464) sprendinių koregavimą inicijavimo pagrindu (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-17-503). Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                        Saltoniskiu+2a+TPD_1.tif
  2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut